euro towarzystwo_swilcza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Towarzystwo Przyjaciół Świlczy przy współpracy z działem pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy Świlcza otrzymało dotację w wysokości 50.060,00 zł.

W dniu 26 października 2018r. Prezes Towarzystwa – Artur Szary wraz z Sekretarzem Towarzystwa – Panią Magdaleną Lisowską podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego - Bogdanem Romaniukiem, na dofinansowanie operacji pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Świlcza poprzez zakup strojów ludowych regionu rzeszowskiego oraz wydanie publikacji” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowej operacji zaplanowano zakup strojów ludowych regionu rzeszowskiego dla Zespołu Pieśni i Tańca „Pułanie” działających przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, a także innych organizacji działających na obszarze gminy Świlcza, np. Koła Gospodyń Wiejskich. Stroje  wykorzystywane będą podczas koncertów i występów podnosząc ogólny estetyczny odbiór występów, będzie motywacją do rozwoju na szerszą skalę konkursów, przeglądów muzycznych. Przyczyni się do wzrostu zainteresowania twórczością ludową i lokalnymi tradycjami.

W ramach zadania zaplanowano także wydanie publikacji  „Świlcza. Czasy, ludzie, historia”, która stwarza niepowtarzalną możliwość do budowania i rozwijania zainteresowania historią własnej miejscowości i regionu, przyczyniać się tym samym do promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, poszerzanie wiedzy dotyczącej własnej miejscowości, regionu oraz historii własnej miejscowości. Znajomość tradycji swojego regionu ułatwi człowiekowi orientację w środowisku, w którym przyszło mu żyć. Poznanie tradycji społeczności pozwali głębiej zrozumieć specyfikę, kulturę i mentalność jej członków. Poprzez przybliżanie tradycji pokazujemy również takie wartości jak: wiara, życie, tolerancja, patriotyzm, piękno, sprawiedliwość odpowiedzialność itp. Kształtowanie zdolności człowieka do uczestnictwa w różnych rodzajach wspólnoty, ale wedle pewnej hierarchii zapewniającej świadomość własnych korzeni kulturowych, a poprzez to poczucie własnej tożsamości narodowej  przekazywanie kulturowego dziedzictwa.